Polityka Prywatności

Informacje wstępne

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu.
 2. Administratorem tych danych jest właściciel strony gruszkaart.com: Artur Gruszka, ul. Sąsiedzka 7/50, 93-330 Łódź.
 3. Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie na niniejszej stronie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Administrator może powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. gruszkaart.com zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich. Administrator nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.
 5. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 1 września 2022 r.

Rodzaje pozyskiwanych danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
 3. Twój adres e-mail, który podajesz dobrowolnie podczas korzystania z formularza kontaktowego;
 4. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do mnie e-mailem lub za pośrednictwem strony internetowej, bądź portali społecznościowych, w tym treści komunikacyjne i metadane;
 5. wszelkie inne dane osobowe, które mi przesyłasz.

Cele pozyskiwania danych osobowych oraz podstawy prawne

Dane gromadzone są w następujących celach:

 1. W celu obsługi zapytań przez formularz oraz przedstawiania ofert handlowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
 2. W celach analitycznych, czyli badanie i analizowanie ruchu na stronie. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (poznanie aktywności klientów na swojej stronie internetowej).
 3. W celu administrowania stroną internetową pozyskane dane są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera. Jest to niezbędne do administrowania stroną internetową. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (tym razem chodzi o administrowanie stroną internetową).

Ujawnianie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
 3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony praw właściciela strony gruszkaart.com (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
 4. wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych;

Międzynarodowe transfery danych osobowych

 1. Twoje dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Wyjątkiem mogą być jednak takie podmioty jak Facebook czy Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.

Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane, ponieważ w dużej mierze zależy ono od zabezpieczeń użytkownika na swoim urządzeniu.

Twoje prawa oraz dodatkowe informacje

 1. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności. W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • ich usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych (jedynie jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe).
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Ciasteczka

 1. Strona internetowa gruszkaart.com korzysta z plików cookie (ciasteczek).
 2. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi”:
  • trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia;
  • sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana.
 3. Strona gruszkaart.com używa zarówno trwałych, jak i sesyjnych plików cookie.
 4. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.
 5. Pliki cookie, których używa strona gruszkaart.com są podzielone na trzy kategorie, które układają się stopniowo pod względem ilości gromadzonych danych oraz sposobu ich użytkowania:
  • Stopień 1 — Pliki cookie niezbędne do poprawnego funkcjonowania strony oraz zapewnienia bezpieczeństwa;
  • Stopień 2 — Pliki cookie pozwalające profilować użytkownika oraz analizować jego zachowanie wyłącznie na stronie gruszkaart.com;
  • Stopień 3 — Pliki cookie, pozwalające profilować użytkownika np. przez Google Ads, a tym samym lepiej budować jego profil w całej przestrzeni Internetu, co przekłada się na lepiej dobrane oferty.
 6. Zgodę na każdą z kategorii plików cookie można zdefiniować oddzielnie w panelu plików cookie dostępnym na stronie gruszkaart.com w lewym dolnym rogu okna przeglądarki.
 7. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — konkretne wskazówki jak to zrobić można znaleźć w poradnikach dotyczących tych przeglądarek.
 8. Pliki cookie już zapisane na komputerze można usunąć — na przykład poprzez usunięcie historii przeglądania.